Privacy statement

I. INLEIDING

 1. Dit privacybeleid legt uit hoe José Ruelens Immobiliënkantoor omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met José Ruelens Immobiliënkantoor in contact staan (hierna 'u' genoemd).

 2. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

 3. José Ruelens Immobiliënkantoor hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. José Ruelens Immobiliënkantoor behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

  Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft José Ruelens Immobiliënkantoor evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als 'GDPR' of 'AVG') of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

  Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

 4. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van José Ruelens Immobiliënkantoor op dit gebied kent en begrijpt.

  Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

 1. José Ruelens Immobiliënkantoor, met zetel te Diestsesteenweg 525, 3010 Leuven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

 2. José Ruelens Immobiliënkantoor is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. José Ruelens Immobiliënkantoor bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

 3. José Ruelens Immobiliënkantoor kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens José Ruelens Immobiliënkantoor en volgens de instructies van José Ruelens Immobiliënkantoor te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de 'verwerkers van José Ruelens Immobiliënkantoor 'genoemd).

 4. Voor alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zich richten tot de zaakvoerder. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar info@immoruelens.be.

III. WELKE CATEGORIEëN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT JOSÉ RUELENS IMMOBILIËNKANTOOR?

 1. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die José Ruelens Immobiliënkantoor kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met José Ruelens Immobiliënkantoor.

  Hierbij wordt de context aangegeven waarin José Ruelens Immobiliënkantoor deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor José Ruelens Immobiliënkantoor de gegevens verwerkt.

  Categorie Voorbeelden Context
  1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

  2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder
  Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van José Ruelens Immobiliënkantoor (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
  Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder) Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door José Ruelens Immobiliënkantoor opgevraagd bij de overheid of technische experten.
  Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc. Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
  Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst Rijksregisternummer Deze gegevens worden door u verstrekt

  Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.
  Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders) Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan José Ruelens Immobiliënkantoor wanneer José Ruelens Immobiliënkantoor de functie van syndicus uitoefent
  Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc. Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd
  Gegevens over de verrichtingen van José Ruelens Immobiliënkantoor met u De informatie in verband met uw contacten met José Ruelens Immobiliënkantoor, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina's aangaande José Ruelens Immobiliënkantoor, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz. Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en José Ruelens Immobiliënkantoor (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
  Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby's etc. Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door José Ruelens Immobiliënkantoor zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.
 2. José Ruelens Immobiliënkantoor verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT JOSÉ RUELENS IMMOBILIËNKANTOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. José Ruelens Immobiliënkantoor verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. José Ruelens Immobiliënkantoor zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

  José Ruelens Immobiliënkantoor verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op José Ruelens Immobiliënkantoor rusten (12.).
  • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen (13.).
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van José Ruelens Immobiliënkantoor, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen (14.).
  • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken (15.).

 2. Wettelijke verplichtingen

  José Ruelens Immobiliënkantoor dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat José Ruelens Immobiliënkantoor moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

  Hieronder vallen onder meer:

  • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
  • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.
  • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

  De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor José Ruelens Immobiliënkantoor uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 3. Contractuele relaties tussen José Ruelens Immobiliënkantoor en u als klant

  Alvorens contracten te sluiten dient José Ruelens Immobiliënkantoor soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere:

  • Te reageren op uw verzoek.
  • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.
  • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico's met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.
  • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

  In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient José Ruelens Immobiliënkantoor een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

  In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen José Ruelens Immobiliënkantoor worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

  Meer bepaald verwerkt José Ruelens Immobiliënkantoor uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

  • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.
  • Centraal management en algemeen beeld van de klanten.
  • Het beheer van uw vastgoed.
  • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.

  José Ruelens Immobiliënkantoor kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 4. Gerechtvaardigde belangen van José Ruelens Immobiliënkantoor

  José Ruelens Immobiliënkantoor verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft José Ruelens Immobiliënkantoor ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

  Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

  • Het personaliseren van de diensten van José Ruelens Immobiliënkantoor.
  • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

   • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
   • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van José Ruelens Immobiliënkantoor, op basis van enquêtes bij klanten van José Ruelens Immobiliënkantoor, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan José Ruelens Immobiliënkantoor,

  • Toezicht op de activiteiten van José Ruelens Immobiliënkantoor, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van José Ruelens Immobiliënkantoor , de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
  • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
  • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
  • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel IX. Cookiebeleid.
  • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven).
  • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van José Ruelens Immobiliënkantoor of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 5. Specifiek gerechtvaardigd belang van José Ruelens Immobiliënkantoor: direct marketing doeleinden

  José Ruelens Immobiliënkantoor voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan José Ruelens Immobiliënkantoor onder meer:

  • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
  • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina's die u hebt bezocht personaliseren.
  • De advertenties op de webpagina's aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar José Ruelens Immobiliënkantoor aanwezig was).
  • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
  • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.
  • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

  José Ruelens Immobiliënkantoor kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient José Ruelens Immobiliënkantoor eerst uw specifieke toestemming te vragen.

  Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

V. MET WIE DEELT JOSÉ RUELENS IMMOBILIËNKANTOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. José Ruelens Immobiliënkantoor behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

  José Ruelens Immobiliënkantoor kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die José Ruelens Immobiliënkantoor bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 2. In sommige gevallen is José Ruelens Immobiliënkantoor bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

  • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
  • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

  José Ruelens Immobiliënkantoor draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

  • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.
  • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
  • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
  • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

  José Ruelens Immobiliënkantoor dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die José Ruelens Immobiliënkantoor gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

  Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

  In de hiervoor genoemde gevallen zorgt José Ruelens Immobiliënkantoor ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. José Ruelens Immobiliënkantoor zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van José Ruelens Immobiliënkantoor en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 3. José Ruelens Immobiliënkantoor bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 1. José Ruelens Immobiliënkantoor zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

  Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van José Ruelens Immobiliënkantoor, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

  • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van José Ruelens Immobiliënkantoor
  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

  Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

 1. José Ruelens Immobiliënkantoor hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  José Ruelens Immobiliënkantoor neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van José Ruelens Immobiliënkantoor gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal José Ruelens Immobiliënkantoor onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal José Ruelens Immobiliënkantoor u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 1. Recht van inzagen verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

  Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

  • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij José Ruelens Immobiliënkantoor. Dit betekent dat u José Ruelens Immobiliënkantoor kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
  • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die José Ruelens Immobiliënkantoor toelaat om dit te controleren.
  • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met José Ruelens Immobiliënkantoor een einde genomen heeft, kan u José Ruelens Immobiliënkantoor vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door José Ruelens Immobiliënkantoor op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij José Ruelens Immobiliënkantoor een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van José Ruelens Immobiliënkantoor (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). José Ruelens Immobiliënkantoor kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
  • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan José Ruelens Immobiliënkantoor heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u José Ruelens Immobiliënkantoor vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor José Ruelens Immobiliënkantoor.
  • Een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel 14. José Ruelens Immobiliënkantoor zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij José Ruelens Immobiliënkantoor dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer er gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
  • Een recht van bezwaar tegen direct marketing. In artikel 15 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel José Ruelens Immobiliënkantoor niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 2. Recht om een klacht in te dienen

  U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar José Ruelens Immobiliënkantoor, Diestsesteenweg 525, 3010 Leuven, of per e-mail naar info@immoruelens.be.

  U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00

IX. COOKIEBELEID

 1. Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van José Ruelens Immobiliënkantoor kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.

 2. De website van José Ruelens Immobiliënkantoor maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website. Ze staan in voor de technische werking van de website en dragen bij tot het gebruiksgemak van de bezoeker.
  • Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat het gebruik van de site te analyseren, zodat we de prestatie kunnen meten en verbeteren (bv. Google Analytics).
  • Third-party cookies: In deze website zijn functionaliteiten van Facebook opgenomen. José Ruelens Immobiliënkantoor heeft geen invloed op de cookies van derde partijen en de gegevens die zij daarmee verwerken. Lees de privacyverklaring van Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 3. U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die José Ruelens Immobiliënkantoor gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

  De werkwijze is afhankelijk van de browser die u gebruikt en kan u raadplegen via onderstaande links.